GR | EN

Τηλ: +302103253123 , +302105201611

EEA Grants
Διαχειριστής επιχορήγησης
/        Φορέας υλοποίησης
Image
Image

Πρόσκληση ωφελουμένων

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360 (περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr).

 

ΣΤΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο έχει ως κύριους στόχους (α) την υποστήριξη της επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, (β) την δομημένη αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών που εμφανίζει η αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο και (γ) τη συνολική ενίσχυση της ικανότητας του Δήμου της Αθήνας ως προς την ενδυνάμωση και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της απασχόλησης, ενώ από τις δράσεις του θα επιδιώξει:

 • Να αναγνωρίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων ως προς τις θέσεις εργασίας και ως προς τις δεξιότητες του προσωπικού που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.
 • Να αναπτύξει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και να τα προσφέρει δωρεάν στους ωφελούμενους του έργου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Να παράσχει εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ωφελούμενους / άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Στο πλαίσιο του προγράμματος και με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τις κάτωθι υπηρεσίες.

 • Συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • Συνεδρίες με εργασιακούς συμβούλους
 • Κατάρτιση συνολικής διάρκειας 120 ωρών
 • Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι ενήλικοι (δημότες ή μόνιμοι) κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι είναι:

 • είτε άνεργοι,
 • είτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης,
 • είτε ευάλωτα ή σε μειονεκτική θέση άτομα. Η ευάλωτη/μειονεκτική θέση αναφέρεται σε: αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά / τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)

και επιθυμούν να λάβουν εξατομικευμένες υπηρεσίες του προγράμματος με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΥΑΛΩΤΗΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η μόνιμη κατοικία εντός του Δήμου Αθηναίων αποδεικνύεται είτε μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ (εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας), είτε μέσω λογαριασμών κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, είτε μέσω φορολογικής δήλωσης, είτε με θεωρημένη υ/δ του υποψήφιου, που θα δηλώνει ότι διαμένει εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Ως αποδεικτικό έγγραφο που τεκμηριώνει τον χρόνο και τη διάρκεια της ανεργίας είναι η κάρτα ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

ΕΥΑΛΩΤΗ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ως αποδεικτικό έγγραφο που τεκμηριώνει την ευάλωτη / μειονεκτική θέση μπορεί να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είτε βεβαίωση περί λήψης από τον ωφελούμενο του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), είτε βεβαίωση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας, είτε αποδεικτικά μονογονεϊκής οικογένειας (φορολογική δήλωση, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), είτε αποδεικτικά μακροχρόνιας ανεργίας (κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών), είτε αποδεικτικά χαμηλού εισοδήματος και κάτω από το όριο της φτώχιας (Φορολογική δήλωση), είτε θεωρημένη υ/δ του υποψήφιου, που θα δηλώνει το είδος της ευάλωτης / μειονεκτικής θέσης που βρίσκεται.

Δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά / διευκρινιστικά έγγραφα κατά περίπτωση.

 

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. https://develop.thisisathens.org/el/sod και θα παραμένει αναρτημένη μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: application@developathens.gr) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Το σύνολο των ερωτήσεων που τυχόν υποβληθούν με τις αντίστοιχες απαντήσεις αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους είτε σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε εδώ) είτε σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού, Εχελιδών 19, Τ.Κ. 118 54, 1ος όροφος,  Σεράφειο συγκρότημα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:

Προς την Ε.Α.Τ.Α Α.Ε. για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand

Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
 3. Αποδεικτικά τόπου μόνιμης κατοικίας, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
 4. Αποδεικτικά ανεργίας ή ατόμου σε ευάλωτη / μειονεκτική θέση.

Εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και πιστοποίησης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προέκυψαν μέσα από την μεγάλη έρευνα αγοράς που έγινε σε επιχειρήσεις για την αγορά εργασίας στο Δήμο Αθηναίων λαμβάνοντας υπόψη : (α) τις ειδικότητες που δήλωσαν πως προτίθενται να προσλάβουν οι επιχειρήσεις τους επόμενους 12 μήνες, (β) τις ανάγκες των επιχειρήσεων για περισσότερο προσωπικό εξιδεικευμένης κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες και (γ) τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο μελλοντικός εργαζόμενος τόσο των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν προσωπικό, όσο και εκείνων που ανέφεραν ότι δυνητικά θα προχωρήσουν σε προσλήψεις. Τα  προγράμματα χωρίζονται σε 8 κατηγορίες, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 118 54, Αθήνα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

 

Τύπος

Επικοινωνία: eolympiou@developathens.gr